Bitcoin
$ 24,136
Ethereum
$ 1,924.5
Litecoin
$ 62.40

STORJ
Storj (STORJ) – A Relatively Unheard Crypto