Bitcoin
$ 26,241
Ethereum
$ 1,589.6
Litecoin
$ 53.96

STORJ
Storj (STORJ) – A Relatively Unheard Crypto