Bitcoin
$ 26,934
Ethereum
$ 1,861.0
Litecoin
$ 53.96

Crypto exchange Deribit to launch zero-fee spot trading
Crypto derivatives exchange Deribit launching zero-fee spot trading