Bitcoin
$ 26,293
Ethereum
$ 1,595.7
Litecoin
$ 53.96

Crypto exchange Deribit to launch zero-fee spot trading
Crypto derivatives exchange Deribit launching zero-fee spot trading