Bitcoin
$ 26,884
Ethereum
$ 1,667.3
Litecoin
$ 53.96

Crypto adoption fueled by ZK-rollups
Crypto adoption fueled by ZK-rollups